Władze i statut

numer KRS 0000052291

Skład Zarządu i Rady Fundacji oraz inne informacje KRS do wglądu na stronie:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Sprawozdania Fundacji do wglądu na stronie:

 http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

Statut  Fundacji  Przeciwdziałania Uzależnieniom  „Dominik”

Tekst jednolity po zmianach w dniu 30 grudnia 2011 r.

 

 1. Postanowienia Ogólne
 • 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom Dominik, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

Witolda Krzysztofa Błażejowskiego,

Lucjana Tadeusza Pyzika,

Tomasza Alexiewicza,

Marka Łagodzińskiego

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Iwony Okołotowicz w Warszawie przy Alei Solidarności nr 75 za numerem repertorium A nr 526 / 98 z dnia 21 stycznia 1998 r. działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

 • 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

 • 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

 • 4.

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

 • 5.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 6.
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie działalności wydawniczej, świadczenia usług turystycznych i transportowych, w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa państwowego.
 4. Do wyżej określonej działalności nieodpłatnej zalicza się:

 – udzielanie wsparcia oraz terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu, sekt i innych grup destrukcyjnych, seksoholików, uzależnionych od pracy, zakupów, internetu  oraz członków rodzin tych osób;

–  udzielanie wsparcia oraz terapii indywidualnej osób, których problemy wynikają z ich orientacji seksualnej oraz członków ich rodzin;

– edukowanie i udzielanie wsparcia w zakresie komunikacji interpersonalnej, wychowawczej funkcji rodziny, relacji małżeńskich i  partnerskich, kształtowania struktury rodziny;

 – udzielania wsparcia osobom z trudnościami emocjonalnymi, osobom będącym w kryzysie, osobom mającym trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie;

– prowadzenie poradnictwa dla narzeczonych, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, terapii par, terapii małżeńskiej i terapii rodzin

– organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, prelekcji dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych;

– organizowanie czasu wolnego i uczenie spędzania czasu wolnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych

–  aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych

 1. W przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wyszczególniona w ust. 5 punkty 1-8 wchodzi w zakres działalności odpłatnej.
 • 7.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

 

 

 1. Cele i zasady działania

 

 • 8.

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie:

rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od środków chemicznych i innych oraz od indoktrynacji psychicznej,

niesienia pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

szerzenia wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii,

profilaktyki uzależnień, psychomanipulacji, zachowań agresywnych oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych.

 • 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin,

współpracę z instytutami, jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z celami fundacji,

organizowanie kursów i szkoleń osób zajmujących się sprawami terapii w zakresie uzależnień,

propagowanie wiedzy o istocie uzależnień w drodze organizacji spotkań z udziałem terapeutów, przedstawicieli nauki, lekarzy praktyków z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin,

działania profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

 • 11.
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł. (słownie tysiąc złotych).

 • 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 • 13.

Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków i zapisów,

subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 • 14.

Cały dochód Fundacji może być przeznaczony na realizację jej wszystkich celów statutowych.

Dochód z działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na tę działalność.

Zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie organów  lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyb, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 • 15.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 2000 USD (słownie: dwa tysiące USD), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

 

 • 16.

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

 1. Organy Fundacji

 

 • 17.

Organami Fundacji są :

Rada Fundacji,

Zarząd Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 1. Rada Fundacji

 

 • 18.

W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób.

Członkowie Rady Fundacji są powoływani do Rady Fundacji przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów.

Członkami Rady Fundacji nie mogą być:

-członkowie innych organów Fundacji ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub z tytułu podległości służbowej

-osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów w każdym czasie. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:

-złożenia rezygnacji,

-podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,

-choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

-nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

-przekroczenia 75 roku życia,

-istotnego naruszenia postanowień statutu.

 

 • 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

-powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

-sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,

-uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

-wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

-opracowywanie programów działania Fundacji,

-zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

-ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

-podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek oraz likwidacji Fundacji,

-ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

-zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

-uchwalanie regulaminu działania Zarządu.

 

 • 20.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wice-przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

 

 • 21.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.

 

 • 22.
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów – poza przypadkami określonymi w § 18 ust. 2 i 3, § 35 oraz § 37, a przy równej ich liczbie – decyduje głos Przewodniczącego. Dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Większości dwóch trzecich głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu.

 

 • 23.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

 • 24.
 1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniu Rady Fundacji ma charakter doradczy.

 

 1. Zarząd Fundacji
 • 25

Zarząd Fundacji składa się z od 3 do 7 osób i powołuje go Rada Fundacji.

W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i w zależności od potrzeb Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:

-złożenia rezygnacji,

-podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

-choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

-nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

-przekroczenia 75 roku życia,

-nienależytego wypełniania funkcji członka,

-istotnego naruszenia postanowień statutu.

 

 • 26.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

 

 • 27.

Zarząd Fundacji:

-opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

-sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

-przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

-sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

-ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

-kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo– gospodarczej,

-występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.

 

 • 28.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

 

 • 29.

Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

 

 • 30.
 1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
 2. Fundacja może zatrudniać wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określają porozumienia między Fundacją a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawa państwowego.

 

VII. Zmiana Statutu

 • 31.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

 

 • 32.

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 • 33.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją,

 

 • 34.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się istotnie zmienić cel fundacji.

 

 • 35.

Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 

 • 36.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

 

 • 37.

Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 

 • 38.

Fundacja składa Ministrowi Zdrowia corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

 • 39.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.